Årsmøte Småland Båtforening 2018

 

Årsmøtet avholdt på Coop Frosta, fredag 16. mars 2018 1900 til 2100.

Sakliste med vedtak:

 

 1. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å skrive under protokoll.
  Styrets leder, Johan Presthus, ble foreslått som møteleder, styrets sekretær, Stig Tore Laugen, ble foreslått som referent. Jan Inge Røkke og Bjørn Baardsen ble foreslått til å underskrive protokollen.
  Vedtak: Alle enstemmig valgt.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Innkalling og sakliste var sendt medlemmene på epost i god tid før årsmøte.
  Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
 3. Årsberetning
  Årsberetning var sendt ut på epost til medlemmene sammen med innkalling og sakliste. Møteleder leste opp denne i årsmøte og opplyste også om at det hadde sneket seg inn en tallfeil i den utsendte årsberetningen. Riktig årsresultatet for 2017 var på 123 487 kroner.
  Vedtak: Årsberetning enstemmig vedtatt.
 4. Regnskap 2017
  Regnskap ble utdelt og gjennomgått av kasserer i møtet.
  Vedtak: Regnskap enstemmig vedtatt.
 5. Fastsetting av honorarer til styret 2017
  Valgkomiteens forslag til honorar til styret for 2017, 8000 kroner til leder, 6000 kroner til øvrige styremedlemmer, ble fremlagt for årsmøtet.
  Vedtak: Valgkomiteens forslag til honorar ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Endringer av vedtekter.
  Forslag til endringer av vedtekter sendt ut på forhånd. Hovedgrunnen til forslag om vedtektsendringer er at Kongelig Norsk Båtforbund i forbindelse med SBFs medlemskap ønsker å sende ut informasjon direkte til våre medlemmer. Jamfør personvernbestemmelser krever dette et samtykke fra medlemmene. I de nye vedtektene åpnes det for at KNBF kan gi medlemmenes kontaktinformasjon til KNBF, med mindre medlemmene har reservert seg for dette.
  I vedtektene som var utsendt lå følgende forslag (med endringsmarkering):
        Medlemskontingent/båtplassleie fastsettes hvert år av årsmøtet, og skal være betalt innen forfallsdato, og for nye medlemmer før tildeling av båtplass.

  Dette ble av et enstemmig årsmøte endret til: «Medlemskontingent/båtplassleie/gebyrer fastsettes hvert år av årsmøtet, og skal være betalt innen forfallsdato.»

  Endringen ble gjort for å unngå potensiell misforståelse om at nye medlemmer må betale båtplassleie før de evt. har fått tildelt båtplass.

  Vedtak. Fremlagte forslag til vedtektsendringer ble enstemmig vedtatt.
 2. Budsjett 2018
  Budsjett for 2018 ble gjennomgått i møtet.

  Utleie av båtplasser er SBs største og viktige inntektskilder. Årsmøtet i 2016 vedtok å øke meterleien med 100 kroner – til 1000 kroner, for å ha en buffer i etterkant av reorganisering av havna – og i tilfelle nye større vedlikeholdsprosjekter, eller andre kapitalkrevende prosjekter i eller ved havna. Styret foreslo for årsmøtet 2018 å senke meterleien tilbake til gammelt nivå, på 900 kroner gitt at foreningen har god likviditet.

  Årsmøtet i 2017 ønsket at styret la frem konkrete planer for investeringer de kommende årene. Styret la på årsmøtet frem følgende prioriteringsliste:

  1) Forlenging av dagens rampe for utsett av båt.

Antatt pris opp mot 100.000 kroner.

 

2) Spyleplass, plass for å spyle av båtene, med tank som samler opp vannet, samt sløyeplass for fisk:

Forventet pris: Cirka 150.000.

 

Totalt setter vi av rundt 300.000 kroner i 2018-budsjettet til disse prosjektene.

Planene er å få gjennomført disse to prosjektene i 2018, om styret finner dem realiserbare.


3)  Vi fortsetter å utrede mulighetene for et sanitær/-lagerbygg, og evt. klubbhus. Dette er et prosjekt vi ser for oss at ikke vil bli realisert før i løpet av ett par år, tidligst, om vi velger å gå for et slikt prosjekt.

Vedtak: Budsjett for 2018 enstemmig vedtatt.

 1. Diverse orienteringer
  Styret orienterte om utsendelse av forespørsel til medlemmene om båtplass i 2018-sesongen, at storparten hadde svart innen fristen, men også at noe ikke hadde latt høre fra seg innen fristen.
  Årsmøtet i 2017 uttale at det gjerne så at havnesjef etablerte en praksis der medlemmene selv er ansvarlige for å svare innen den første fristen som blir gitt, og at de som ikke svarer innen fristen dermed må finne seg i å stille bak dem som har svart når plassene fordeles. Dette for å lette jobben for havnesjef betraktelig.
  Det ble på årsmøtet diskutert litt om det er lettere å ha en praksis der alle som hadde båtplass i sesongen før automatisk får fornyet plassleien også i påfølgende sesong, om man ikke har varslet om endrede behov, men det ble ikke fremmet forslag om å endre praksis, og dagens praksis med at man må melde fra selv innen fristen havnesjefen gir (opplyst på epost, på SBFs hjemmeside og Facebook-side) er derfor den som gjelder.
  Det er forventet at listen over tildeling av båtplasser vil være klar til påske.
 2. Valg

  Valgkomiteens forslag til styre og valgte verv for 2018 ble lest opp.

  Leder:                   Johan Presthus          (valgt for ett år).
  Kasserer:              Gunnar Risethsve      (valgt for to år).
  Sekretær:             Stig Tore Laugen        (ikke på valg – ett år igjen).
  Styremedlem:       Roald Haugen            (valgt for to år).
  Styremedlem:       Geir Kristiansen          (ikke på valg – ett år igjen).
  Varamedlem:        Odd Per Pedersen     (valgt for to år).

  Revisorer:             Jan Inge Røkke          (valgt for to år).
                               Bjørn Hollingsæter      (valgt for to år).
  Valgkomité:          Steinar Vold  (ikke på valg – ett år igjen).
                               Ingen kandidat foreslått i tillegg til Vold.      
  Vedtak:
  Valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Styret fikk fullmakt til å finne en kandidat til den ledige plassen til nytt medlem i valgkomiteen.

  Det ble servert pizza, kaffe og brus underveis i møtet.

  Møtet ble hevet.


  Frosta 16. mars 2018
  Jan Inge Røkke               Bjørn Baardsen                      Stig Tore Laugen
  underskriver                     underskriver                           referent

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

Årsmøte Småland Båtforening 2014

Tid:       Fredag 21. mars 2014, klokken 19.
Sted:     Frostas møterom, Frostasentret.
Fremmøtte: 18 personer, hvorav 17 medlemmer. 16 hadde båtplass og var stemmeberettiget.

Sak 1:
Valg av møteleder, sekretær og to personer til å skrive under protokoll:
Vedtak: Johan Presthus valgt som møteleder, Stig Tore Laugen som sekretær.
Ole Jørgen Hopmo og Morten Lund valgt til å underskrive protokoll.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 3: Årsberetning.
 Leder Odd Per Pedersen leste opp årsberetningen, et par skrivefeil oppdaget, som umiddelbart ble rettet opp.
Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 4: Regnskap 2013.
Leder Odd Per Pedersen gikk gjennom regnskapet for 2013: Et par spørsmål av regnskapsteknisk art stilt og besvart. Revisorrapport lest opp.
Vedtak: Godkjent uten merknader.  Styret ble innvilget ansvarsfritak

Sak 5: Fastsetting av honorarer til styret 2013.
Valgkomiteens Steinar Hagerup redegjorde for forslag til styrehonorar. Foreslo å endre utsendt innstilling, etter å ha fått inn forslag, slik at varamedlem (som møter fast i styret) også honorerer med 4000 kroner.
Vedtak: Vedtatt som fremlagt fra valgkomiteen. Det innebærer følgende honorering:
Leder:                   5000 kroner.
Sekretær:             4000 kroner.
Kasserer:             4000 kroner.
Styremedlem 1:   4000 kroner.
Styremedlem 2:   4000 kroner.
Varamedlem:       4000 kroner.

Sak 6: Budsjett 2014.
Leder fremla budsjett for 2014: Den store utgiftsposten blir relokalisering av bryggene. Det budsjetteres med en kostnad på 300.000 kroner. Samlet sett gjør dette at det er budsjettert med et driftsunderskudd på 74.000 kroner) for 2014. Det blir tatt av bankinnskudd for å dekke opp driftsunderskudd.
Det ble stilt spørsmål om det er budsjettert med for lav inntekt på båtplassutleie. Styreleder redegjorde for de kalkylene som ligger til grunner, og om det er mulig å øke inntekter ved å tilby sponsorplakater i tilknytting til havna.
Vedtak: Vedtatt.

Kaffepause.

 

Sak 7: Orientering om planer for ny havnelokalisering:
Leder orienterte om planene for å flytte alle bryggene til molosiden. Detaljerte tegninger og planer foreligger. Disse har Kystverket muntlig gitt beskjed om at er greie, men vi venter på skriftlig avtale, som skal være rett rundt hjørnet. Planen er å etablere sju brygger, noen av dagens brygger må demonteres og flyttes på for å få dette til. Arbeidet kan bli igangsatt alt i vår, eventuelt til høsten. Behov for både innleid arbeidskraft, blant annet i forhold til spunting, pæling, forskaling/støping med mer, men også dugnadsarbeidskraft. Forventet kostnad: Rundt 300.000 kroner (budsjettert med 300.000 kroner i utgifter for 2014). Vi har fått gratis pæler fra Norske Skog Skogn. Disse ligger i havna i Småland.

Sak 8: Orientering om, og diskusjon rundt, ny organisasjonsstruktur for båtforeningen:
Leder orienterte om at styret har begynt å se på, og utrede, muligheten for å ansette en daglig leder/ ha en ordning med arbeidende styreleder. Begrunnelsen er den betydelige arbeidsbelastningen styret og øvrige tillitsvalgte i båtforeningen har, og utfordringene dette, og ansvaret som følger med vervene, gir i forhold til å rekruttere nye tillitsvalgte. Leder la frem kalkyler over hvor mange timer dagens tillitsvalgte har brukt det siste året, samt beregninger på utgifter som påløper i forbindelse med en ansettelse

Flere av de fremmøtte tok ordet og var veldig positive til at styret fortsetter å utrede denne muligheten. Skal båtforeningen ansette en daglig leder må vedtektene endres på ordinær generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling.

Sak 9: Valg
Valgkomiteens Steinar Hagerup leste opp valgkomiteens innstilling til nytt styre:
Leder: Odd Per Pedersen (gjenvalg 1 år).
Sekretær: Stig Tore Laugen (1 år igjen).
Kasserer: Gunnar Risethsve (nyvalg 2 år).
Styremedlem: Roald Haugen (gjenvalgt 2 år).
Styremedlem : Geir Kristiansen (nyvalg 1 år).
Varamedlem: Arne Myrholdt (nyvalg 2 år).
Valgkomité, leder: Steinar Hagerup (1 år igjen).
Valgkomité, medlem: Tore Bugge Pedersen (2 år igjen).
Revisorer: Jan Inge Røkke og Johan Presthus (gjenvalgt 1 år).
Vedtak: Alle valg vedtatt ved akklamasjon.

 

Leder takket for tilliten. Den store saken i 2014 blir rett og slett å få relokalisert bryggene.

Årsmøtet hevet 2105.
 


Stig Tore Laugen
sekretær/referent 
 

Ole Jørgen Hopmo  
Underskriver                                                                    


Morten Lund              
Underskriver