HAVNEREGLEMENT SMÅLAND BÅTFORENING

 

Generelt

Havneområdet omfatter molo, flytebygger, gangbroer og naust.  

 

Organisasjon og oppgaver

Havnekomiteen består av leder(medlem av styret) og et medlem fra hver brygge – for tiden 4 medlemmer. I tillegg oppnevnes det en ansvarlig for elektrisitetsopplegg og VVS.

Havnekomiteen skal være kontakt til styret og medlemmene på den enkelte brygge. De ivaretar den daglige drift av havna på vegne av styret, herunder kaller inntil dugnad på den enkelte brygge.

Eventuelle økonomiske utlegg skal godkjennes av styret før tiltak iverksettes.

Havnekomiteen har myndighet til å påtale avvik fra foreningens vedtekter og instrukser i den grad dette vedrører havna.  

 

Båtplasser

Styret tildeler det enkelte medlem båtplass for hvert år basert på tilgjengelige plasser, båtens størrelse, dybdeforhold, mv for å utnytte havna til det beste for alle medlemmer.

 

Maksimal størrelse for båter i havna bør ikke overstige 15 meter/25 BRT.  Styret vil måtte vurdere sammensetting av båtene i havna slik at belastningen ikke overstiger fortøyningene til bryggene.

 

Kontingenter skal være betalt før båtplassen tas i bruk.

 

Den enkeltes båtplass fremgår av oppslag på den enkelte brygge og på foreningens hjemmeside.

 

Båteier skal ha som minimum ansvarsforsikring. Foreningen kan kreve dokumentasjon på forsikring.  Uforsikrede båter kan fjernes for eiers regning og risiko.

 

Det vises for øvrig til vedtektenes § 4 Medlemskap.

 

Den enkelte medlem skal underskrive ”Avtale om båtplass” med båtforeningen før båtplass tildeles. Avtale om båtplass er undervedlegg til denne instruksen.  

 

Fortøyninger

Båter som ligger ved brygger med 2 utliggere skal være fortøyd til begge med tau tilpasset båtens størrelse, begge med strekkavlastere av akseptabel størrelse. Fortøyninger skal IKKE festes til bryggen med sjakler, men med knuter for å unngå gnag og påfølgende rust. Båtene skal på minimum en side være utstyrt med spring, også de med strekkavlastere.

Båter som ligger på plass med bare 1 utligger skal være fortøyd med tau foran og bak, ha spring og i tillegg en fortøyning festet i baugen og i selve bryggen for å holde båten best mulig fra utliggeren.

 

Det skal fendres langskips på begge båtens sider med fendere tilpasset båtens størrelse. Faste fendere på utliggerne skal være av godkjent type, anskaffet av båtforeningen for salg til den enkelte medlem.  

 

Ordensregler

Alle medlemmer plikter å holde god orden på foreningens område og påtale evt. brudd på dette overfor andre.

 

Slepejoller og gummibåter skal ikke plasseres på brygger eller utliggere, men kan fortøyes mellom utliggerne på den enkeltes båtplass. De skal være forsvarlig fortøyd og ikke forårsake gnag eller lignende på brygger eller utliggere.

 

Båteiere skal påse at tauverk/fall i rigg på seilbåter er strammet opp slik at det ikke oppstår unødig støy.

 

Den enkelte båteier skal ikke lagre båtutstyr, mv på bryggene til hinder for andre.

 

Båteiere skal ved sesongens slutt fjerne eget fortøyningsutstyr fra brygger og utliggere innen det tidspunkt som bestemmes av havnekomiteen.  Evt. utstyr som IKKE fjernes vil bli fjernet av foreningen og tilfalle foreningen.

 

Sløyning av fisk, kasting av avfall og bruk av sjøtoalett skal ikke forekomme i havna.

 

Den enkelte båteier er ansvarlig for at spillolje, batterier og annet spesialavfall blir levert på godkjente steder. Husholdningsavfall kan leveres i container ved Pakkhuset.

 

Etter kl 2300 skal det være ro i havna og støy/musikk begrenses til beste for alle medlemmer.  

 

Strøm og vann

Medlemmer kan i båtsesongen føre strøm for ladning og vedlikehold om bord i sine båter avgiftsfritt.

All annen bruk av strøm og for båter i vinteropplag skal tilknyttes kontakt med måler og betale for forbruk iht. priser fastsatt av styret.

Uttak av strøm skal foregå med godkjente kabler og kontakter. Ikke godkjente kabler – RØDE – vil bli frakoblet.  Foreningen vedkjenner seg ikke ansvar for evt. skade ved slik frakobling.

Vann er tilgjengelig avgiftsfritt.  Slanger skal etter bruk kveiles opp på stativene.  

 

Mislighold

Brudd på foranstående regler og foreningens vedtekter kan medføre advarsel og evt. tap av båtplass, Jfr. vedtektenes § 5.  

 

Vedtatt på styremøte 7. april 2008

 

 

Undervedlegg:
Avtale om båtplass (Ikke utarbeidet)