VEDTEKTENE BLE JUSTERT SISTE GANG PÅ ÅRSMØTET I MARS 2009

    

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

 

§ 1        Navn                     

 

§ 2        Formål

 

§ 3        Ledelse

 

§ 4        Medlemskap

 

§ 5        Kontingent

 

§ 6        Årsmøte

 

§ 7        Plikter

 

§ 8        Innmelding/utmelding

 

§ 9        Utlån av båtplass

 

§ 10      Oppløsning

 

§ 11      Vedtektsendring

   

§ 1 Navn

 

Foreningens navn er Småland Båtforening. På stiftelsesmøte 2. februar 2005 ble vedtektene for Frosta Båtforening videreført. Vedtektene ble så endret 10. februar 2006 og 22. februar 2008.

 

Båtforeningen eies og drives av medlemmene. Foreningens logo er som vist i øverste venstre hjørne på første side.

 

 

§ 2 Formål

 

Småland Båtforening har som formål å:

  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn
  • formidle kunnskap og gode holdninger under opphold og ferdsel på sjøen ved kurs og ved å vise godt sjøvett i praksis
  • samarbeide med lokale foreninger og kommunale myndigheter i utviklingen av Småland havn og nære omgivelser.

 

§ 3 Ledelse

 

Foreningen skal ha ett styre på 5 medlemmer, ett varamedlem og valgkomite med to medlemmer. Styrets består av leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.Alle velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomite. Leder er på valg hvert år. Sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for to år. Leder og kasserer kan ikke være samme person.

 

Det skal tilstrebes en lik fordeling i styret mellom begge kjønn. For å sikre lokal forankring skal 60 % av styret være fastboende i Frosta kommune.

 

Styret skal utpeke en havnekomite blant medlemmene med båtplass. Havnekomiteens formann skal være en av styrets medlemmer. Havnekomiteens leder og medlemmer skal være kontakt til styret og til medlemmene på den enkelte brygge og skal ivareta den daglige drift av havna, herunder innkalle til evt. dugnader på den enkelte brygge. Eventuelle økonomiske utlegg skal godkjennes av styret. Det vises til ”Instruks for havnekomite”, som utarbeides og vedtas av styret.

 

Et medlem fra styret utpekes for å inngå i en huskomite for ”Pakkhuset” sammen med et medlem fra Småland Velforening. Huskomiteen har ansvaret for daglig drift av ”Pakkhuset”. Den skal organisere eventuelle vaktordninger med representanter fra begge foreningene, og innkalle til eventuelle dugnader. Huskomiteen har også ansvar for oppsett av budsjett som skal forelegges styret i foreningene for godkjenning. Det vises til ”Instruks for huskomite”, som utarbeides og vedtas av styrene.

 

Andre instrukser og regler for havna og båtplassene utarbeides og vedtas av styret.  

 

 

§ 4 Medlemskap

 

Båtplass i Småland Båtforening skal være hovedhavn og tildeles medlemmer som enten bor i Frosta kommune eller har hytte/fritidsbolig/fast plass med campingvogn  i kommunen. Medlemmer fra andre båtforeninger henvises plass ved gjestebryggen under opphold på Frosta.

 

Båtplass som ikke benyttes av leier over en 2 års periode, kan inndras og tildeles medlemmer som står på venteliste.

 

Styret tildeler det enkelte medlem båtplass for hvert år basert på tilgjengelige plasser, båtens størrelse, mv for å utnytte havna til beste for alle medlemmer.

 

Båtplass kan kun overdras mellom familiemedlem i opp- og nedadstigende linje.

 

Alle medlemmer skal ha gyldig forsikring (minimum ansvarsforsikring), for å kunne disponere båtplass i havna. Båter som skal ligge ute gjennom vinteren må ha gyldig helårsforsikring. 

 

Styret/havne/huskomite kan for hvert år pålegge medlemmer med båtplass dugnadsplikt for ett stipulert antall timer, totalt inntil 3 ganger. Medlemmer som ikke møter opp, eller sender stedfortreder ilegges dugnadsgebyr, fastsatt av styret.

 

Medlemmer som står på venteliste for båtplass betaler medlemskontingent som støttemedlem som fastsatt av styret. Støttemedlem har tale og forslagsrett på års - og medlemsmøter, men ikke stemmerett. 

 

Medlemmer som har vært medlem i minimum 4 år og som flytter ut av kommunen kan beholde båtplass i inntil ett år etter fraflytting.

 

Det enkelte medlem med båtplass skal underskrive avtale med båtforeningen.

 

 

§ 5 Kontingent

 

Medlemskontingent/båtplassleie/gebyrer som for hvert år fastsettes av styret, skal være betalt innen 1. april, og for nye medlemmer før tildeling av båtplass.

 

Styret har rett til å ekskludere medlemmer som ikke betaler fastsatte kontingenter og liknende innen de fastsatte frister, dog etter at varsel er gitt. 

 

Medlemskontingenten følger kalenderåret. 

 

 

§ 6 Årsmøte

 

Årsmøtet holdes hvert år før 1. mars, og sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

 

Årsmøte skal gjøres kjent gjennom vår egen hjemmeside på internett og annonse i lokalavisen Frostingen.

 

Saker som skal behandles på årsmøtet, må være mottatt innen den fristen styret fastsetter i innkallingen.

 

Hvis styret eller 2/3 av medlemmene forlanger det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Medlemmene skal da innkalles med minimum 1 ukes varsel.

 

På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:

·         Valg av møteleder og sekretær og 2 til å skrive under protokoll

·         Godkjenning av innkalling og saksliste

·         Årsberetning

·         Regnskap for inneværende år

·         Fastsettelse av styrehonorarer

·         Budsjett for kommende år

·         Eventuelle innkomne saker eller saker fremmet av styret

·         Valg av styre, valgkomite og revisor

 

§ 7 Plikter

 

Medlemmene plikter å rette seg etter gjeldende vedtekter, instrukser og regler. Medlemmer som med sin opptreden virker fornærmende, misbruker foreningens plasser eller merker, eller ikke retter seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter, instrukser og regler i foreningen, kan ekskluderes av styret.  

 

§ 8 Innmelding/utmelding

 

Innmelding og utmelding skal skje skriftlig til styret. Utmelding skal skje innen årsmøtet. Båtplasser til nye leieretildeles av styret etter ventelisten i foreningen.  

 

§ 9 Utlån av båtplass

 

Båtplasser som skal utlånes eller framleies, kan bare gjøres av styret, og ny leietaker skal være medlem i foreningen.

 

Ved fravær over en uke skal medlemmene varsle formann i havnekomiteen. Båtplassen kan i fraværsperioden disponeres av havnekomiteen som gjesteplass.

 

Utleie av båtplass til vinterlagring kan skje til person som ikke er medlem i foreningen dersom det er ledig plass i marinaen. Styret fastsetter leien.  

 

§ 1O Oppløsning

 

Eventuell oppløsning av båtforeningen skal behandles på årsmøte. Minimum 60 % av medlemmer med båtplass må være tilstede. Oppløsning av båtforeningen kan kun skje dersom 90 % av de fremmøte stemmer for.

 

Dersom båtforeningen blir oppløst skal foreningens aktiva og eiendeler fordeles til foreningens medlemmer etter en fordelingsnøkkel foreslått av styret og vedtatt av årsmøte. Foreningen er ikke formelt oppløst før 1 – ett – år, etter vedtak om oppløsning.  

 

§ 11 Vedtektsendring

 

Endringer i disse vedtekter kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.